Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
  • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
  • 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
  • 492 sayılı Harçlar Kanunu
  • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve
  • 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda

değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ilgili kanunlara işlenerek " www.gib.gov.tr " mevzuat bölümü güncellenmiştir.

6728 sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.